زبان‌ :

زبانی‌ که‌ قوم‌ تالش‌ بدان‌ سخن‌ می‌ گویند «تالشی‌» نامیده‌ می‌ شود تالشی‌ از جمله‌زبانهای‌ موسوم‌ به‌ هند و اروپایی‌ ست‌ که‌ به‌ شاخه‌ شمال‌ غرب‌ گروه‌ زبانهای‌ ایرانی‌ بازبسته‌ است‌ .(رجبوف‌،ص‌ 2).به‌ استناد آمار غیر رسمی‌ اما مستند به‌ پژوهشهای‌ موثق‌ میدانی‌ ، در تالش‌ شمالی‌بیش‌ از هشتصد هزار نفر و در تالش‌ جنوبی‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر به‌ زبان‌ تالشی‌ سخن‌می‌ گویند .زبان‌ تالشی‌ فاقد خط‌ و سابقه‌ ادبیات‌ مکتوب‌ و صورت‌ ادبی‌ می‌ باشد (صادق‌ زاده‌2002،ص‌ 12-11). از این‌ رو در سیر تحولات‌ تاریخی‌ به‌ لهجه‌ های‌ متعددی‌ تقسیم‌ شده‌است‌ و فاصله‌ آن‌ لهجه‌ ها از شمال‌ به‌ جنوب‌ به‌ حدی‌ می‌ رسد که‌ اهالی‌ دومنطقه‌ دور ازهم‌ به‌ دشواری‌ سخن‌ یکدیگر را درک‌ می‌ کنند .لهجه‌ های‌ متعدد زبان‌ تالشی‌ ساختار دستوری‌ ، ویژگی‌ آوایی‌ و اشتراکات‌ لغوی‌ درسه‌ گروه‌ همگون‌ قرار می‌ گیرند و آن‌ سه‌ عبارتند از :1 - تالشی‌ شمال‌. شامل‌ تالش‌جمهوری‌ آذربایجان‌ و شهرستانهای‌ نمین‌ و آستارا . 2 - تالش‌ میانی‌ . شامل‌ کرگانرود ،اسالم‌ و تالشدولا . 3- تالش‌ جنوبی‌ که‌ در برگیرنده‌ شهرستانهای‌ ماسال‌ و فومن‌ و شفت‌می‌ باشد.(عبدلی‌ 1380ب‌،ص‌ 31) .زبان‌ تالشی‌ از مشخصات‌ ویژه‌ ای‌ برخوردار است‌ که‌ نخستین‌ کسانی‌ را که‌ به‌ آن‌زبان‌ علاقمند شده‌ اند ، متعجب‌ کرده‌ است‌ .(بازن‌ ،ج‌2،ص‌ 415) از جمله‌ ی‌ ویژگیهای‌ آن‌زبان‌ ، کهنگی‌ و مهجوری‌ ترکیب‌ اصوات‌ می‌ باشد که‌ در بسیاری‌ موارد با زبان‌ پارسی‌تفاوت‌ داشته‌ و با مادی‌ و پارتی‌ و اوستایی‌ شباهت‌ دارد .

تعداد بازدید ها: 280672