بخش سردار جنگل از توابع شهرستان فومن میباشد که شهر تاریخی ماسوله در آن قرار دارد

مردم آن به زبان شیرین تالشی صحبت میکنند و  کار بیشتر آنان کشاورزی و دامداری و پرورش کرم ابریشم است این بخش بین دو رشته کوه سرسبز از رشته کوه های البرز قرار دارد که رودخانه ماسوله رودخان از وسط این بخش میگذرد.

این بخش طبق امار سال  85 مرکز آمار ایران دارای:

3886خانوار

14788 نفر جمعیت که7079نفر مرد و7709 نفز زن

4694مرد باسواد و 4329 زن باسواد و 3034 نفر در حال تحصیل

3398 نفر مرد شاغل و 264 نفر زن شاغل و 768 نفر( با توانایی کار) بیکار

7121 نفر متاهل دارای همسر و 4975 نفر بدون همسر و 59 نفر طلاق گرفته و 738 نفر همسر فوتی


برخی از روستاهی بخش سردار جنگل:

گسکره - آبرود ـ آغوزکله ـ اسپیداربن ـ اشکلیت ـ امام زاده هاشم ـ انجیل بنه ـ پرده سر ـ توتون لات ـ توری شم‌ ـ داره سر ـ درام درام باران ـ سیاه خونی ـ شاددول ـ واشنا ـ ماکلوان بالا - ماکلوان پایین ـ برکیله ـ بره گون ـ لات ـ جیرزودل ـ چپول ـ چپول کش ـ خالصان ـ خانه وانه ـ درفشه ـ دله خانی ـ رباب چال ـ رضی نسا ـ زردلجه ـ زودل ـ زیده بالا ـ زیده پایین ـ سیخبن ـ سیابکون ـ سیاه کش ـ شالتوک ـ شله ویل ـ کلرم ـ کلوعه ـ کمادول ـ کوچی چال ـ کوره خرم  ـ لش ـ ملاباغ ـ ملال ـ میان زر ـ نمی هشت ـ وزمنا ـ وقفی ـ ویزبن ـ هرزل کوه .


اطلاعات هر روستای این بخش:

استان
شهرستان
بخش
دهستان
آبادی
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل زیده پایین
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل شیرذیل
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل زیده بالا
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل شالتوک
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل میان رز
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل خانه وانه
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل کلرم
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل ماکلوان بالا
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل ماکلوان پائین
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل کوچی چال
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل گسگره
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل ابرود
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل اغوزکله
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل اسپیدداربن
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل اشکلت
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل امامزاده هاشم
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل انجیل بنه
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل برکیله
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل بره کون
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل پرده سر
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل توری شم
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل جیرزودل
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل چپول
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل چپول کش
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل خالصان
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل داره سر
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل درام درام باران
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل درفشه
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل دله خانی
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل رضی نسا
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل زردلجه
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل زودل
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل سخیبن
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل سیابکون
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل سیاه خونی
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل سیاه کش
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل شله ویل
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل کلوعه
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل کمادول
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل کوره خرم
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل لش
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل لات
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل ملاباغ
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل ملال
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل نمی هشت
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل واشنا
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل وزمنا
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل وقفی
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل ویزبن
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل هرزل کوه
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل رباب چال
گیلان فومن سردارجنگل سردارجنگل توتون لات

تعداد بازدید ها: 280672