کادوس همان (تاتاگوش) (تالوش) که در قرون بعد طالش یا تالش  شده است . (کتاب ایران باستان ص 1129، 1130، 1389).

قومی که در زمان باستان بس انبوه بودند ودر کوهستان شمالی ایران زندگی میکردند.بعد از مهاجرت آریایی ها به ایران با آنها جنگ های بسیاری کردند و با پادشاهان هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام ایشان در تاریخها آمده وامروز مترجمان کادوش را که تلفظ صحیح آنست «کادوس » می نویسند. جایگاهی که برای کادوشان ( قوم کادوس) در تاریخها یاد کرده اند امروز منطبق با جایگاه تالشان میباشد.

(برهان قاطع چ معین حاشیه ٔ لغت «تالش » از مقالات کسروی ج 1 ص 180 و نامهای شهرها و دیهها تألیف وی دفتر یکم ).

تعداد بازدید ها: 280672