نویسنده : مهندس ضیابری 

 
الف - قدمت باستانی بیش از 3000 سال
رابینو کنسول انگلیس در عصر قاجار در کتاب ولایات دارالمرز ایران در صفحات 450 تا 452 می نویسد :
مولفین یونانی و رومی اسامی زیادی از مردم و شهرهایی اعصار متقدم را برای ما ضبط کرده اند.
1- به عقیده پلین (Pline) گلها که به صورت گیل درآمده است باید همان کادوسیها باشند.
2- کادوسیوروم کاراکس (Kadusiorom Karaks) از نظر فوربینگر (Forbinger) همان گسکر است.
3- دانویل (Danville) گسکر را همان کایروپولیس (Cyropolis) می داند.
4- بر طبق نظر کتزیاس (Ktezias) یکی از فرماندهان ایرانی به نام پارساداس علیه آرته (Arte) (که هرودت آن را آستیاگ می داند) تحریک شد و با کمک کادوسیها آرته را شکست داده و به شاهی کادوسیها انتخاب شد و ماد را به ویرانی کشید.

ب - قدمت 2500 ساله
باز همان رابینیو می نویسد :
1- کوروش از گیلها در محاصره بابل یاری خواست.
2- اردشیر تصمیم گرفت تا گیلان را به اطاعت درآورد ولی دچار قحطی شد و با پادشاه کادوس صلح کرد.
3- بعد از سلطنت ژوستنین (Justinien) نام گیل و دیلم جانشین نام گیل کادوسی گردید.

پ - قدمت 2000 ساله
کشف سکه ها و بقایایی از آثار دوره اشکانی در جنگل هفت دقنان نزدیک محل کنونی ضیابر

ت - قدمت 1200 ساله
بر اساس کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان نوشته سید ظهیرالدین مرعشی در قرن نهم هجری شهر تاریخی گسکر به مرکزیت ضیابر از قرن دوم هجری در میان جنگل های انبوه هفت دقنان موجودیت یافته است.

ث - قدمت 700 ساله
1- بر طبق نوشته های سید شرفشاه عارف قرن 6 و 7 هجری قدمت ضیابر به بیش از 700 سال می رسد.بر طبق نظر اهالی سید شرفشاه همان کسی است که شهر گسکر را به ضیابر تغییر نام داد.
2- رابینو در صفحه 173 کتاب خود می نویسد :
شهر قدیمی گسکر یا گوراب گسکر در جنگل هفت دقنان کنار جاده طاهرگوراب به سید شرفشاه دیده می شود. دنباله جاده شاه عباسی را میان جنگل هفت دقنان می توان دید. شاه صفی ولیعهد و پسر شاه عباس و داماد شیخ زاهد گیلانی در آنجا متولد شد.

ج - قدمت 130 ساله
1- عبدالرحیم گلشنی در صفحات 719 تا 721 از کتاب دائره المعارف بزرگ اسلامی آورده است :
فرمانی از ابوالفتح میرزا والی گیلان در عصر ناصرالدین شاه در تاریخ 27 شعبان 1304 هجری در دست است که به مردم ضیابر(مرکز روحانی محال گسکرات) دستور می دهد تا در احکام شرع از سید صالح مجتهد ضیابری پیروی کنند.
2 - رابینو در صفحه 66 کتاب خود در مورد بازارهای موجود در عصر قاجار در ناحیه گسکر از دو بازار ضیابر(دوشنبه بازار) و طاهرگوراب(پنجشنبه بازار) نام می برد.

چ - قدمت 60 ساله
در فرهنگ بزرگ دهخدا در جلد دهم صفحه 15207 از ضیابر به عنوان مرکز بلوک گسکر یاد شده است.

ح- کشفیات اخیر باستان شناسی در جنگل هفت دغان در سال 1382 هجری شمسی
1- کشف سکه ها و بقایایی از آثار دوره اشکانی
2- شهر کشف شده دارای سه بخش مسکونی و تجاری و صنعتی با مساحتی حدود 120 هکتار است.
3 - کشف سکه هایی از اوایل دوره اسلامی تا دوران صفوی
4 - ...
تعداد بازدید ها: 280672